امیر دریادار رستگاری

کانال 16مسیر ارتباطی ما با شناورهای عبوری از نزدیکی محل برگزاری رزمایش است

ادامه مطلب ...