حواسمان باشد، غدیر یعنی آن که:

آن هایی که عقب هستند برسند و آن هایی که جلو رفتند برگردند.

.

غدیر یعنی همراه با ولایت حرکت کردن.